Archive for the Dziecko i reklama telewizyjna Category

KWESTIA ZNACZENIA KOMUNIKATÓW

Jednym ze zjawisk z tego obszaru jest reklama telewizyjna, szczególna forma oddziaływania na ludzką świadomość, sytuująca się na pograniczu kultury, edukacji i ekonomii, obecna w polskiej rzeczywistości zaledwie od kilku lat. Kwestia znaczenia komunikatów reklamowych w życiu polskiego dziecka wymagała, moim zdaniem, dogłębnego zbadania. Chodzi przy tym zarówno o skutki zamierzone, jak i niezamierzone przez nadawców i dysponentów mediów.Moim zamiarem było ukazanie zjawiska dziecko i reklama telewizyjna jako problemu pedagogicznego w różnych aspektach, Ważny był sposób funkcjonowania reklamy w rodzinie, jej znaczenie w dziecięcej świadomości, wyobraźni i zabawach, zakres wiedzy dorosłych—    rodziców i pedagogów — na ten temat.Niniejsza publikacja stanowi skróconą, przeredagowaną wersję rozprawy doktorskiej obronionej przez autora na Wydziale Pe­dagogicznym UW w 1998 roku.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

PRZEPROWADZONE BADANIA

Badania, które stanowiły podstawę, zostały przeprowadzone na przełomie lat 1993/1994 i do tamtej rzeczywistości odnoszą się przedstawione dane. Publikacja ukończona została w 1997 roku. Mam wrażenie, że zasygnalizowane wówczas kwestie, takie jak pilna potrzeba wprowadzenia w życie edukacji medialnej czy pojawienie się nowych wymiarów dzieciństwa polskiego dziecka (dziecko jako konsument) zostały obecnie wyraźne dostrzeżone i publicznie wyartykułowane. Sądzę ponadto, iż mimo upływu kilku lat od przeprowadzenia badań zaprezentowany tu materiał niewiele stracił na aktualności. W publikacji oprócz „refleksji badacza” wyraziłem sądy natury ogólniejszej, dotyczące poruszanych zagadnień, będące plonem doświadczeń zebranych w trakcie pracy dydaktycznej ze studentami Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

ZDOBYTA WIEDZA

Wykorzystałem również w pewnym stopniu wiedzę zdobytą podczas realizacji badań „Sytuacja kulturalna polskiego dziecka” prowadzonych w latach 1995-1997 przez Pracownię Teorii Upowszechniania Kultury UW pod kierunkiem prof. A. Przecławskiej. Przeprowadzenie badań nie powiodłoby się, gdyby nie praca i zaangażowanie  współpracujących ze mną nauczycielek oraz życzliwość i cierpliwość dzieci, które przecież są tu najważniejsze — tą drogą gorąco im dziękuję.Serdecznie dziękuję Pani prof. dr hab. Annie Przecławskiej za pomoc, opiekę i dobre słowo, które było mi bardzo potrzebne w trudnych chwilach.Recenzentom rozprawy doktorskiej — prof. dr hab. Barbarze Smolińskiej-Theiss i prof. dr hab. Zbyszkowi Melosikowi dziękuję z a życzliwe zainteresowanie i inspirujące opinie, które wykorzystałem przygotowując tę publikację.

 

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

SYTUACJA KULTURALNA POLSKIEGO DZIECKA

Ostatnie lata, czas dokonującej się w Polsce transformacji ustrojowej, przyniosły znaczące zmiany w sferze szeroko rozumianej kultury. Dotyczą one także najmłodszych jej uczestników — dzieci wchodzących w kulturę w pierwszych latach istnienia III Rzeczpospolitej. Sytuacja kulturalna polskiego dziecka początku lat dziewięć­dziesiątych różni się znacznie od tej z lat minionych. Główne jej cechy są, moim zdaniem, następujące:a)     Do dziecka kierowanych jest bardzo wiele ofert kulturalnych, których nośnikami stają się multimedia; pojawiają się zupełnie nowe formy, takie jak np. gry i programy edukacyjne na CD-ROM-ach, a media dotychczas funkcjonujące zmieniają swe oblicze (np. czasopisma dla dzieci) lub wprowadzają zupełnie nowe formy (np. w telewizji—    reklamy, programy religijne i informacyjne dla dzieci).

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

BOGACTWO OFERT

Bogactwo ofert jest jednak pozorne, bowiem większość z bardzo licznych propozycji kierowanych przez media do dzieci jest w dużej mierze jednorodna i da się ująć w niezbyt wielu kategoriach.Wiele przekazów sprawia wrażenie pewnej schematyczności, wręcz standaryzacji (np. pomysły na formułę czasopisma dla dzieci), co sprawia, że realnie cała oferta, mimo wielości propozycji, nie jest zbyt oryginalna i zróżnicowana.  Widoczny stał się ostatnio prymat kultury wizualnej nad kulturą słowa. Tendencja ta, zauważalna od dawna, przejawia się na naszym gruncie m.in. w ekspansji telewizji, wizualnej reklamy zewnętrznej, prasy i książki obrazkowej, komiksu oraz w upowszechnianiu się komputerów PC z oprogramowaniem „ikonicznym” (Windows i inne, pracujące w tym środowisku programy użytkowe, edukacyjne i gry), a także gier telewizyjnych.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

MASOWE OFERTY

Sprzedaży filmów towarzyszą masowe oferty książek, przyborów szkolnych, zabawek i odzieży sygnowanych ikonami filmowymi. Wydarzenie kulturalne staje się tylko jednym z elementów szeroko zakrojonego, biznesowego przedsięwzięcia, a dziecku wyznacza się nową rolę — instrumentalnie traktowanego konsumenta. Pojawienie się tych zjawisk zbiegło się w czasie z przekształceniami bądź upadkiem tradycyjnych instytucji upowszechniania kultury (domów kultury, bibliotek, czytelni, klubów osiedlowych i gminnych) oraz z przełamywaniem państwowego monopolu w tej dziedzinie wraz z postępującym procesem decentralizacji i komercjalizacji kultury. Wyraźnie zauważalny stał się wpływ reguł ekonomicznych na sferę kultury. W skali mikro objawia się to m.in. w domowym charakterze kontaktów z kulturą (TV, prasa), w charakterze indywidual­nych wyborów kulturalnych.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !