Archive for the Dziecko i reklama telewizyjna Category

PREFEROWANE NAJTAŃSZE FORMY

Preferowane są formy najtańsze, bowiem dobra kulturalne stały się w ostatnich latach drogie i to na nich
w pierwszej kolejności oszczędzają polskie rodziny. Szczególnie dotkliwy i niepokojący jest wzrost cen książek, co w połączeniu z realnym odcięciem bibliotek od możliwości zakupów nowości wydawniczych stwarza niepokój co do kształtu i jakości inicjacji kulturalnych polskiego dziecka. Znamienne jest to, iż ceny np. czasopism dla dzieci przewyższają znacznie ceny popularnych tygodników dla dorosłych („Ciuchcia” kosztuje 2,20 zł. „Życie na gorąco” poniżej złotówki). Ekonomia jest jedną z przyczyn (oczywiście nie jedyną) wpadania polskich rodzin, w tym dzieci, w objęcia telewizji.Ekonomia jest jedną z przyczyn (oczywiście nie jedyną) wpadania polskich rodzin, w tym dzieci, w objęcia telewizji.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

SZEROKO POSTRZEGANE MEDIA ELEKTRONICZNE

Dzisiaj wiadomo, że przestrzeń doświadczeń dziecka od najmłodszych lat jego życia tworzą różnorodne, krzyżujące się i przenikające, mające różną moc, znaczenie i charakter wpływy. Określają je zmieniające się ciągle warunki społeczne, polityczne i ekonomiczne, które ujmować można zarówno w skali makro, jak i mikro. Wszystko to składa się na realne środowisko edukacyjne dzisiejszego dziecka . Coraz powszechniejsza staje się świadomość, że  szeroko pojmowane media elektroniczne i przenoszone za ich pomocą komunikaty stanowią u schyłku XX wieku istotną, lecz najmniej zbadaną część przestrzeni edukacyjnej.Przedmiotem zainteresowań pedagogów były dotychczas zazwyczaj takie zagadnienia, jak: telewizja edukacyjna czy użyteczność TV w intencjonalnym procesie kształcenia i wychowania (TV jako środek do realizacji założonych celów dydaktycznych i wychowawczych.)

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

EKSPANSJA MEDIÓW

Problematyka ta ujmowana była w ramach wychowania równoległego. Użyteczność takiej perspektywy wydaje się dzisiaj już nie wystarczać. Od pewnego czasu mamy do czynienia, jak pisałem wcześniej, z prawdziwą ekspansją mediów elektronicznych — nie tylko TV i wideo, ale także komputerów PC, Internetu i gier wideo. Dziecko jest wprost bombardowane nowymi ofertami audiowizualnymi, dostar­czającymi coraz silniejszych wrażeń i nieznanych dotąd pomysłów, a ich odbiór ma często charakter indywidualny (bez wiedzy i obecności dorosłych), przypadkowy, nie poprzedza go selekcja. Dlatego trudno dziś mówić o „równoległości” pewnych zewnętrznych wpływów wychowawczych. Obecnie mamy do czynienia z prawdziwą mozaiką wpływów, krzyżowaniem, przenikaniem się treści mogących stanowić potencjalne źródło doświadczeń edukacyjnych.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

DZIECIĘCE PREFERENCJE

Przesunięcie dziecięcych preferencji w stronę „dorosłości” jest dziś niepodważalnym faktem kulturowym nie tylko w Polsce. Sądzę, że media elektroniczne stanowią aktualnie jedno z ważniejszych źródeł edukacyjnych dziecka. Słowo „edukacyjny” rozumiem tutaj jako: „wywierający realny wpływ na psychikę dziecka, organizujący jego doświadczenia”. Ten wpływ nie musi być oczywiście zgodny z celami, zamierzeniami formułowanymi przez dorosłych.  Tak się też często dzieje, ponieważ rządzi tu przypadkowość, mimowolność, brak umiejętności dokonywania oceny i selekcji odbieranego przez dziecko komunikatu. Często zdarza się, że treści odbierane przez dziecięcego telewidza, użytkownika Internetu itp. stoją w sprzeczności lub nie są całkiem zgodne z tym, czego próbuje nauczyć szkoła.

 

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

POJĘCIE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

Pedagogika społeczna, dyscyplina, w obszarze której sytuuję moje rozważania, stoi dziś w obliczu konieczności dokonania reinterpretacji pojęcia środowiska wychowawczego’. Pilna potrzeba włączenia nowych obszarów (cyberprzestrzeń) czy też ujęcia w inny niż dotychczas sposób wcześniej dostrzeganych (telewizja) wynika z zachodzących u schyłku XX wieku globalnych procesów cywilizacyjnych i kulturowych oraz polskiej przemiany ustrojowej. Wszystkie wymieniane wcześniej fakty i zjawiska są częścią tych dwóch procesów i tworzą sieć nowych oddziaływań, znaczeń, wpływów — dzisiejszą przestrzeń edukacyjną człowieka. Ich cechą jest dynamika i zmiana, różnorodność i wielość, a także duży stopień nieprzewidywalności.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

TO, CO POPULARNE

Ten pokrótce nakreślony obraz znacznie odbiega od tradycyjnego, statycznego ujęcia środowiska wychowawczego. Wydaje się, że obecnie oddziaływania pośrednie (medialne) oraz realia społeczno-ekonomiczno-polityczne stanowią ważną, jeśli nie najważniejszą, sferę oddziaływań wychowawczych.  Znaczna część dzisiejszych rodzinnych kontaktów kulturalnych dokonuje się w realiach domowych — ma charakter powszedni, codzienny, w pewnym sensie autonomiczny (wszystko odbywa się w rodzinnym, domowym kręgu).Funkcjonujące dziś w obszarze nauk społecznych koncepcje odrzucające możliwość stworzenia jednej metateorii przyjmują za jedną z kategorii analizy społecznej „życie codzienne”. To, co popularne i potoczne, staje się przy takim podejściu płaszczyzną wytwarzania tej formy rzeczywistości, która jest uznawana „z góry za naturalną”.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !