Archive for the Dziecko i reklama telewizyjna Category

ZASADNICZA WALKA

Na tym poziomie toczy się też zasadnicza walka polityczno-ideologiczna i walka o władzę — edukacja i media stają się obszarami, gdzie mamy do czynienia z realną przemocą symboliczną.Wspomniane koncepcje akcentują fakt społecznej natury rze­czywistości — rzeczywistością jest to, co ludzie za rzeczywistość uważają. Stąd wypływa silne przekonanie o potrzebie poznawania ludzkich opinii, ocen, wartościowań, sposobów interpretowania pewnych faktów i zjawisk oraz opisywania znaczeń, które nadają im ludzie. Przekonanie takie towarzyszyło mi przy projektowaniu i realizacji badań.Zdaniem przedstawicieli radykalnych stanowisk tradycyjna peda­gogika jawi się jako „siła zawłaszczająca, jako kolonizująca praktyka władzy — jeśli nie sprawowanej bezpośrednio, to przynajmniej pośrednio, poprzez tworzenie ram społecznego dyskursu wychowania”.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

NATURA WYCHOWANIA

Jej działanie jako „usiłowanie przeobrażania wszelkich relacji społecznych w relacje planowanego wychowywania kogoś przez kogoś innego” . Uwikłana jest w grę władzy „prowadzoną ponad instytu­cjonalnym dyskursem pedagogiki i w tym dyskursie odzwierciedlaną w przemieszczony sposób Chodzi  tu o  spór  dotyczący natury wychowania prowadzony pomiędzy ideologiami konserwatywnymi, liberalnymi i radykalnymi. Różnorodne dyskusje prowadzone w jego obrębie zazwyczaj nie dotykają jednak ukrytych mechanizmów kontroli społecznej, nie pozwalają —jak pisze T. Szkudlarek — na dotarcie do podskórnego pedagogizmu współczesnej polityki. Mechanizmy te w sposób trudno dostrzegalny kreować mogą masowe, dominujące w społeczeństwie wyobrażenia dotyczące np. obiektów ludzkich aspiracji, konieczności respektowania reguł stanowiących istniejące społeczno- -polityczno-ekonomiczne status quo itd.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

PROCESY SPOŁECZNE

Odbywać się to może np. na poziomie językowym(prasa, radio, TV, kino, ale także elementy ukrytego programu szkolnego) lub poprzez odpowiednie wykorzystywanie formuł i konwencji narracyjnych (m.in. w programach informacyjnych i serialach TV, ale również np. w podręcznikach szkolnych i kanonie lektur). Rzeczywistość, czy też raczej jej pewna wersja, opisywana bywa poprzez dwubiegunowe określenia, czarno-biały zbiór przedstawień, za pomocą specyficznej kreacji postaci, faktów i realiów. Brak tu miejsca na przedstawianie stanów pośrednich, trudno uchwytnych.  Jednym z zadań stojących obecnie przed pedagogiką jest rozpo­znawanie i demaskowanie sił zawłaszczających społeczne procesy konstruowania tożsamości oraz ukazywanie stosowanych przez nie sposobów dla osiągnięcia tychże celów.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

ROZSZERZENIE POLA ZAINTERESOWAŃ

Jak zauważa T. Szkudlarek, szansą na lepsze poznanie wielowymia­rowości, konfliktowości i wielopoziomowości indywidualnych i zbioro­wych ludzkich tożsamości oraz procesów je kształtujących, może być dziś dla pedagogiki przybliżenie jej refleksji do tej, która charakteryzuje studia kulturowe. Obszarami zainteresowań byłyby wtedy zarówno procesy produkcji kulturowej, teksty (czy szerzej—komunikaty w ogóle) będące rezultatem tych produkcji, a także odczytania i kultura przeżywana. Takie podejście stanowiłoby niewątpliwie przykład współczesnej, żywej refleksji edukacyjnej, w której kultura zbliża się do edukacji.Rozszerzenie pola zainteresowań pedagogicznych o fakty i zjawiska, które mają realne znaczenie dla rozwoju i wychowania dziecka, ale które nie mieszczą się w tradycyjnie pojmowanym obszarze jawnych, intencjonalnych, zamierzonych oddziaływań edukacyjnych.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

UCHWYCENIE ZJAWISK

Pozwoliłoby na uchwycenie takich zjawisk, jak ukryty program szkolne, ukryte treści w ofertach kulturalnych adresowanych do dziecka czy niejawne warstwy ideologiczne, perswazyjne w populrozrywce .Wydaje mi się, że problematyka dziecka i reklamy ujmowana jako zagadnienie pedagogiczne w szerokim rozumieniu, będąca tematem tej pracy, wpisuje się w scharakteryzowany wyżej nurt zainteresowań. W 1953 roku D. Macdonald opublikował szkic pt. Teoria kultury masowej. Wielokrotnie przedrukowywany i cytowany jest przykładem skrajnie radykalnego, krytycznego, elitamo-arystokratycznego stanowiska. Macdonald dokonał segmentacji kultury na elitarną wysoką i masową niską, której przeciwstawia autentyczną kulturę ludową. Takie postrzeganie kultury utrzymywało się w dyskusjach na jej temat przez wiele lat.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

WIELOZNACZNOŚĆ WSPÓŁCZESNEJ KULTURY

W odróżnieniu od prostej, ale spontanicznej i prawdziwej kultury ludowej kultura masowa jest w tym ujęciu zbiorem wytworów producentów-specjalistów działających w gwasj-kulturalnym show- -businessie na zlecenie świata polityki i wielkiego kapitału. Jej audytorium to bierni konsumenci, których uczestnictwo w tego typu kulturze ogranicza się do prawa zakupu jej wytworów. Produktem tej kultury jest kicz, zagrażający treściom kultury elitarnej. Prawo Greshama w kulturze mówi: „zły towar wypiera lepszy towar, ponieważ łatwiej jest go zrozumieć i lepiej bawi”oraz: „kiczniejakoprzetrawiasztukędlaodbiorcy i, oszczędzając wysiłku, dostarcza krótszej drogi do rozkoszowania się nią, pomijając to, co w prawdziwie wielkiej sztuce jest trudne”.

 

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !