Archive for the Dziecko i reklama telewizyjna Category

PRZEMYSŁ REKLAMOWY

„Iluż ludzi zachęciła do górskiej wspinaczki jazda wygodną kolejką linową? Czy kolejki linowe, czyniąc góry bardziej przystępnymi, nie obniżyły ich w oczach swoich pasażerów?”.Środki masowego przekazu, zdaniem Van den Haaga, pozornie kompensując ludzkie przeżycia, w ostatecznym efekcie prowadzą do okaleczenia zdolności przeżywania samego życia. Poszukiwanie rozrywki staje się dziś nawykiem, działa jak narkotyk. Autor tej koncepcji zauważa, że odbiorcy pop-kultury nie tyle nie odróżniają rzeczywistości od fikcji, ile lubią tę ostatnią obdarzać realnym życiem. Na tym bazuje do dnia dzisiejszego m.in. cały przemysł reklamowy.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

UTRATA INDYWIDUALNOŚCI

W pracach teoretycznych E. Van den Haaga znaleźć można wiele spostrzeżeń poświęconych relacji mass media—dziecko, dotyczących m.in. zabijania przez media chęci doświadczania życia, ograniczania wielu form dziecięcej aktywności i hamowania rozwoju oryginalnej wyobraźni dziecka (podsuwanie gotowych obrazów). Co ciekawe, Van den Haag uważa utratę indywidualności dziecka i zawłaszczenie jego wyobraźni, stępienie jego wrażliwości, za kwestię znacznie groźniejszą i bardziej szkodliwą niż obcowanie z aktami przemocy prezentowanymi w telewizji. Tym ostatnim zarzuca nie tyle to, że są przemocą, ile to, że są pozbawione sensu, nieuzasadnione, że nie są prawdziwą sztuką.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

ZWIĄZKI WŁADZY

I. Schiller w książce The MindManagers pokazuje na przykładzie USA związki władzy politycznej, ideologii, kapitału i mass mediów. Uważa on, że siły te tworzą potężną i sprawną machinę manipulującą, w masowej skali, łudzką świadomością. Celem nadrzędnym ma być zachowanie, bez uciekania się do przemocy, istniejącego status quo, a nawet ekspansja ideologiczna poza granice Stanów Zjednoczonych. Schiller, opisując m.in. łączenie rozrywki z ideologią (także w rozrywce dla dzieci — przedstawia poczynania koncernu Disneya), demaskuje ukryte sposoby manipulacji ludźmi, na pierwszy rzut oka wyglądające niewinnie i naturalnie.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

DEFORMACJA LUDZKIEJ OSOBOWOŚCI

Wyrażało się ono, zdaniem McLuhana, w braku umiejętności całościowego postrzegania rzeczywistości, w skłonności do analizy, rozczłonkowywania, dzielenia pojęć na czynniki pierwsze. Nawyk odczytywania znaków graficznych jako pewnego szeregu skłania do jednotorowości myślenia, ujmowania zjawisk w ciąg przyczynowo-skutkowy, do sztucznego szufladkowania rzeczywistości. Wieloletnia dominacja „galaktyki Gutenberga” odpowiedzialna jest według McLuhana za spłycenie, formalizację kontaktów międzyludzkich, rozwój biurokracji, pracę taśmową w przemyśle i imperializm militarny.Ukazując deformujący ludzkie osobowości wpływ epoki druku, McLuhan zwrócił uwagę na rzadko wcześniej dostrzeganą kwestię, a mianowicie na to, że sam sposób przekazu, same środki techniczne kształtują człowieka, określają sposób postrzegania świata i innych ludzi — decydują o obliczu współczesnej cywilizacji.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

NOWE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA

Media elektroniczne stanowią dziś nowe środowisko człowieka. Aby pokazać odmienność spojrzenia McLuhana na charakter procesów cywilizacyjnych i zjawiska kultury masowej, należy zatrzymać się nad problemem homogenizacji kultury. W tradycyjnym ujęciu wymieszanie w jednym tyglu treści „wysokich” i „niskich” daje pozbawioną sensu papkę i świadczy o degradacji „prawdziwej” kultury. Dla McLuhana te same zjawiska są wyrazem mozaikowości współczesnej kultury, pluralizmu poznania — pokazują wielowymiarowość i zróż­nicowanie współczesnego świata.  Wiele poglądów McLuhana nawiązuje do szeroko pojętej prob­lematyki pedagogicznej myślę więc, że warto omówić krótko te aspekty jego koncepcji.Na uwagę zasługuje uwypuklenie pozytywnego oddziaływania mediów elektronicznych na dziecko, polegającego na wspomnianym wcześniej przedstawianiu świata jako wielości zjawisk i procesów.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

SZKOŁA JEST BASTIONEM

Szkoła jest tu bastionem tego, co przeszłe, archaiczne i wręcz szkodliwe. Bazuje ona na książce, konserwując w różnych formach „poszufladkowany” sposób postrzegania świata, izolując się od rzeczywistości otaczającej dziecko. Oddziaływanie mediów zapobiega powierzchowności, schematy­zmowi i wtórności myślenia, wyrabiając aktywną postawę wobec świata i ludzi. Jest to także działanie nie tylko w sferze świadomości, ale i nieświadomości, co wydatnie wzmacnia jego moc. McLuhan optymistycznie zakładał, że rozdźwięk pomiędzy szkołą i światem mediów elektronicznych będzie się zmniejszał, a nauczyciel uniezależni się od instytucji decydujących o szczegółach procesu edukacyjnego.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !