Archive for the Dziecko i reklama telewizyjna Category

ISTOTNE DLA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

W jego koncepcji ważne wydaje się zwrócenie uwagi na odmienności pomiędzy pokoleniem wzrastającym w kulturze literackiej a kształ­towanym przez media elektroniczne. Różnią się one aktywnością, sposobem pojmowania świata i działania w nim. Doświadczenia medialne osób starszych powstały na gruncie doświadczeń wcześniejszych, wyrosłych z kulturowych wzorów „epoki Gutenberga”, a u młodszych pokoleń są pierwszoplanowymi sposobami poznawania świata — wy­przedzają w czasie edukację szkolną. Zdaniem McLuhana te pierwsze doświadczenia (medialne) warunkują  powstawanie kolejnych i wykształcają swoisty stosunek do historii i tradycyjnych wartości kultury. To, co kojarzy się młodemu pokoleniu z przeszłością, jest kwestionowane jako nierealne i niezbyt istotne dla teraźniejszego życia społecznego.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

NURTY ROZWAŻAŃ

Inaczej niż krytycy kultury masowej McLuhan traktuje telewizję. Widzi w niej ważny czynnik zmiany społecznej rozumianej jako kształtowanie nowych postaw wobec świata i ludzi, przy jednoczesnym odrzuceniu przez młodych świata wartości ich rodziców i nauczycieli. Nie ma tu mowy o działaniu telewizji w imię zachowania istniejącego stanu rzeczy (stanowisko przeciwne do H.I. Schillera). Myślę, że jest to jeden z bardziej kontrowersyjnych poglądów McLuhana, szczególnie gdy wziąć pod uwagę jego abstrahowanie od problematyki przekazywa­nych treści. Przedstawione wyżej koncepcje z zakresu teorii kultury masowej odzwierciedlają charakterystyczne nurty rozważań dotyczące tej tematyki: radykalnie krytyczny, krytyczny-„rozumiejący” i afir- mujący-optymistyczny.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

KULTURA POPULARNA

Samo określenie kultura masowa pojawiło się w celu nazwania nowych zjawisk zagrażających „prawdziwej”, „wysokiej” kulturze. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych publiczne dysputy o obliczu kultury i jej zagrożeniach były wyrazem troski o stan tejże i lęku przed nieznanym. Dość długo rozważania na temat kultury masowej zawierały się w schemacie: krytyka i obrona. Na naszym gruncie przykładem takiego ujęcia była praca A. Kłoskowskiej Kultura masowa — krytyka i obrona, przedstawiająca obszernie tło historyczne omawianych zjawisk, jak również szczegółowo omawiająca najważniejsze zagadnienia z tego zakresu.Wydaje się jednak, że obecnie termin kultura masowa stosowany w dawnym rozumieniu stracił rację bytu i często używa się dziś określenia kultura popularna, co odzwierciedla zmianę podejścia do omawianych zagadnień i faktów.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

RÓWNOLEGŁE FUNKCJONOWANIE

Oba pojęcia, choć funkcjonują równolegle, obecnie różnią się znaczeniowo. Myślę, że zjawiska, do których pierwszy termin odnosił w się sposób wartościujący (jego synonimy to kultura niska, trywialna, wulgarna), skomplikowały się tak dalece, że postrzeganie kultury jako zestawu segmentów nie oddaje dziś jej prawdziwego stanu. Przedmiot rozważań teoretycznych i badań okazał się nadzwyczaj dynamiczny i zmienny. Dawna kultura masowa dokonała na przestrzeni lat znacznego awansu, wyraźnie zmieniła swoje oblicze. Pojawienie się bogactwa nowych, zaskakujących, wymykających się klarownemu opisowi, niejednoznacznych w interpretacji zjawisk  zmusza dziś do odrzucenia dawnego, wartościującego podejścia do współczesnej kultury.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

CHARAKTER MOZAIKOWY

Kultura ta ma raczej charakter mozaikowy — tworzą ją elementy powstałe w efekcie przenikania się różnorodnych treści, będące owocem rozmaitych motywacji twórczych oraz potrzeb odbiorców. Nie oznacza to, że nie można dziś mówić o obiektywnie lepszych lub gorszych faktach, wytworach i zjawiskach kultury. Najczęściej jednak są one złożone, mają różne warstwy i możliwe wersje odbioru. Jedni ten sam fakt kulturowy opiszą w kategoriach kultury masowej, dla innych będzie to kultura wysoka (przykładem może tu być twórczość filmowa, choć nie tylko). Jak pisze P. Bratkowski: „elitarna kultura wysoka nie przegrała z kulturą masową, gdyż do takiego pojedynku w ogóle nie doszło.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

POSTĘP TECHNOLOGICZNY

Postęp technologiczny i informacyjny sprawił, że tracą dziś na znaczeniu opisane przez M. Mead kultury postfiguratywne, w których znaczną rolę odgrywa doświadczenie przekazywane młodszym przez starsze pokolenia. Dominować zaczynają kultury konfiguratywne, gdzie liczy się świat rówieśników, a ostatnio nawet prefiguratywne, w których dzieci i młodzież szybciej od starszych pojmują reguły rządzące dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. Tradycyjnym koncepcjom podejmującym problematykę kultury masowej zarzucano najczęściej,  zakładanie bierności odbiorców, braku ich zdolności do dokonywania samodzielnych interpretacji, ocen i nadawania własnych znaczeń odbieranym treściom; przyjmowanie w rozważaniach jednokierunkowego, uprosz­czonego modelu komunikacji: przekaz—odbiorca,  skupianie się na celach założonych przez dysponentów dóbr kultury i funkcjach wpisanych w same przekazy, obserwowanie jedynie spodziewanych efektów oddziaływania.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !