Archive for the Dziecko i reklama telewizyjna Category

TRADYCYJNY POGLĄD

Niedostrzeganie realnych efektów oddziaływania mass mediów, wynikających z istnienia ukrytych warstw przekazów kulturowych, koncentrowanie się na krytyce jawnych treści;  trwanie przy wyraźnej asymetrii w sposobie opisywania i badania zjawisk kultury masowej na korzyść zainteresowania ofertą (Macdonald) oraz oddziaływaniem technicznych środków i sposobów przekazu (McLuhan) z   pominięciem sfery interpretacji, indywidualnych odczytań będących udziałem uczestników kultury.Wymienione tu powody sprawiają, że tradycyjne koncepcje kultury masowej są dziś częściowo nieaktualne i nieużyteczne do opisu stanu współczesnej kultury, co nie przekreśla ponadczasowości pewnych spostrzeżeń poczynionych przez jej krytyków-teoretyków. Jest to ważne w naszej, polskiej sytuacji w czasie, gdy w przyspieszonym tempie przerabiamy zaległe lekcje, gwałtownie nadrabiając lata zapóźnienia i izolacji od zachodniej kultury popularnej.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

EKSPANSJA MULTIMEDIÓW

  1. Szczególną uwagę pragnę zwrócić na zagadnienia związane z postępem technologii i ekspansją elektronicznych multimediów tworzących dziś edukacyjną przestrzeń człowieka. Nie będzie to kompletna mapa zjawisk kulturalnych, lecz selektywna próba ukazania tych zagadnień, które stanowią tło moich zainteresowań badawczych.Zdaniem A. Tofflera tradycyjne mass media (TV, radio, prasa o   masowych nakładach) były istotnym elementem „drugiej fali” przeobrażeń cywilizacyjnych (uprzemysłowienia i powstania społeczeństw masowych), z których ówczesny człowiek czerpał swoją wiedzę o    rzeczywistości. Narzucały one centralnie pewne wyobrażenia, prowadząc do wytworzenia się „masowej świadomości”, masowych standardów zachowań niezbędnych w sprawnym funkcjonowaniu w industrialnym społeczeństwie.
Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

NADEJŚCIE „TRZECIEJ FALI”

Nadejście „trzeciej fali” przemian — rewolucji informatycznej i mikroelektronicznej — odwróciło bieg zdarzeń. Wraz z dynamicznym rozwojem tych dziedzin, wraz z pojawieniem się nowych środków przekazu informacji i znacznym przyspieszeniem ich przepływu tradycyjne mass media zaczęły stopniowo tracić na znaczeniu —  zmuszone zostały do podzielenia się wpływami.Rozpoczął się proces, który A. Toffler nazwał „odmasowieniem środków przekazu”. Informatyka, systemy wideo, telewizja kablowa, a później satelitarna, gry telewizyjne, kopiarki kserograficzne itd. odebrały masowym środkom przekazu dotychczasowy monopol. Nastąpił podział nadawców na lokalnych lub wyspecjalizowanych w danej tematyce, co wiązało się z faktem, iż każdy z nich docierał do stosunkowo małej liczby odbiorców, ale za to do tych, którzy naprawdę byli daną problematyką zainteresowani.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

W SKALI GLOBALNEJ

Z czasem, gdy upowszechniły się magnetowidy, kamery wideo, a w ostatnich latach Internet, zatarciu uległ ścisły podział na „nadawcę” i „odbiorcę” — role te zaczęły się  przenikać, zamieniać, pojedynczy człowiek coraz częściej stawał się producentem własnych, autorskich komunikatów kulturowych.W skali globalnej zaczęto również mówić o depersonifikacji współczesnych nadawców, którzy często pozostawali niedookreśleni lub wręcz nieznani, chociaż ich przekazy trafiały do odbiorców (np. gry telewizyjne na cartridge’ach, fan-ziny i in.). Według Tofflera, „odmasowienie środków przekazu” prowadzi do odmasowienia ludzkich umysłów. Miejsce mas odbierających takie same przekazy zajmują mniejsze grupy, które odbierają i wzajemnie wymieniają między sobą własne poglądy, idee i wyobrażenia.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

DOMINUJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ

Społeczeństwa zainteresowane są różnorodnością dominującą w kulturze „trzeciej fali”, a nowe środki komunikowania odzwierciedlają ten proces, równocześnie intensyfikując go. Kontakt z nowymi mediami, posługiwanie się nimi na co dzień, rewolucjonizuje nasze postrzeganie świata, zdolność jego rozumienia i określa sposób naszego w nim funkcjonowania. Ocena i interpretacja tych faktów nie zawsze jednak bywa dziś jednoznacznie pozytywna i optymistyczna w swej wymowie.  N. Postman w swej książce kreśli diagnozę współczesnej kultury, czy też szerzej — cywilizacji, nazywając jej obecną postać technopolem. Jest to pewien stan kultury i ludzkiego umysłu, polegający na deifikacji techniki. Znaczy to, że kultura poszukuje w technice sankcji, znajduje w niej satysfakcję i stamtąd przyjmuje rozkazy.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

PODSTAWA POTĘŻNEGO PRZEMYSŁU

Istotnym problemem współczesnej kultury i cywilizacji w ogóle jest natłok informacji docierających dziś do człowieka. Ma to poważne konsekwencje dla edukacji, bowiem odbiorowi potoku informacji przez dzieci i młodzież nie towarzyszą najczęściej umiejętności dokonywania selekcji, oceniania ich wiarygodności i wartości. Funkcjonowanie w Internecie treści rasistowskich i pornograficznych przyczyniło się do odżycia sporów o potrzebę, zasadność i realne możliwości wprowadzenia elektronicznej cenzury.Telewizję i inne media audiowizualne Postman traktuje jako podstawę potężnego przemysłu, który w interesie komercyjnym wykorzystuje wszelkie przydatne mu symbole kulturowe, historyczne, religijne (przykładem może tu być świat telewizyjnej reklamy), „pożerając przy tym psyche konsumentów.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !