Archive for the Psychologia i rozwój poznawczy Category

POPULARYZACJA POJĘCIA

Spopularyzowane przez Brunera pojęcia, takie jak„uczenie się jak się uczyć” i „od­krycie poprzez badanie”, tkwią w teorii Thomdike’a. Obaj zakładali, że uczenie się, które polega na sięgającym znaczeń organizowaniu doświadczeń, gwarantuje łatwiej­szy transfer od nauki pamięciowej. Im bardziej abstrakcyjne są zasady i uogólnienia, tym większa możliwość transferu. Łatwo zauważyć w tym miejscu podobieństwo do tego, co mówił Dewey o refleksyjnym myśleniu i etapach rozwiązywania problemu.Według Brunera uczenie się struktury gałęzi wiedzy dostarcza podstawy dla spe­cyficznego transferu uczenia się. Zdolność uczenia się, przypominania, a potem ko­rzystania z informacji pozostaje w bezpośrednim związku ze strukturą w umyśle ucz­nia, dzięki której informacje mogą być przeniesione na inne sytuacje.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

WARUNKOWANIE KLASYCZNE

Łatwiej o  transfer, kiedy uczenie się ma ogólny i podstawowy charakter. Trzeba wspomnieć jednak o pewnej różnicy między Thorndike’em i Brunerem. Podczas gdy dla pierw­szego wszystkie przedmioty nauczania tak samo służą uczeniu się materiału znaczą­cego, drugi uważa matematykę i nauki przyrodnicze za szczególnie ważne dla n aucza- nia struktury. Pod tym względem Thomdike skłania się więc bardziej niż Bruner do progresywizmu, odrzucając tradycyjny pogląd na hierarchię przedmiotów szkolnych.Według tej teorii uczenie się polega na wywoływaniu reakcji za pomocą bodź­ców, które wcześniej były neutralne lub nie wystarczały, żeby taką reakcję wywo­łać. Bodźce neutralne skojarzone w momencie reagowania z bodźcami bezwarun­kowymi stopniowo same zaczynają wywoływać tę reakcję. W powszechnie znanym eksperymencie Iwana Pawłowa pies nauczył się ślinić na sygnał dźwiękowy.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

KONSEKWENCJE EKSPERYMENTU

Dźwięk dzwonka, bodziec pod względem biologicznym neutralny lub nieadekwat­ny, rozlegał się w chwili, gdy psu podawano pokarm – bodziec biologicznie ade- kawtny i nieneutralny. Pies skojarzył oba bodźce tak bardzo, że na dzwonek reago­wał tak, jak wcześniej najedzenie. Konsekwencje tego eksperymentu dla uczenia się ludzi okazały się istotne. Pewne neutralne bodźce (dzwonek) połączone z bodźcem, na który reakcja ma cha­rakter bezwarunkowy (pokarm), podlegają stopniowo kojarzeniu i wywołują taką samą reakcję (wydzielanie śliny). Teoria ta zapoczątkowała nadzwyczaj szerokie badania laboratoryjne i stanęła w centrum dyskusji społecznych i politycznych, że­by wspomnieć książkę Aldousa Huxleya Nowy wspaniały świat lub filmy Łowca je­leni, Drabina Jakubowa, Milczenie owiec.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

W AMERYCE

W Ameryce James Watson wykorzystał badania Pawłowa do zarysowania no­wej psychologii jako nauki opartej na behawioryzmie, według której podstawą teoriii uczenia się jest nauka o zachowaniu obserwowalnym lub mierzalnym, nie zaś procesy poznawcze. Prawa zachowania wyprowadzano z badań nad zwierzętami, potem ludźmi i zakładano, że są one tak samo obiektywne, jak prawa w naukach ścisłych.Dla Watsona i jego szkoły kluczem do uczenia się było warunkowanie dziecka w pierwszych latach życia na wzór metody zademonstrowanej przez Pawłowa na zwierzętach. Watson przechwalał się: „Dajcie mi tuzin zdrowych, niegłupich dzieci, pozwólcie mi wychowywać je na mój sposób, a gwarantuję, że każde z nich, wybra­ne przypadkowo, uczynię dowolnie – lekarzem, prawnikiem, artystą/…/ albo (tak!) nawet żebrakiem lub złodziejem, niezależnie od jego talentów, zdolności, pocho­dzenia lub rasy”.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

ZASTOSOWANIE TEORII

Chyba najbardziej z wszystkich współczesnych beahwiorystów o zastosowanie swoich teorii w klasie zabiegał B.F. Skinner. Jego teorie opierały się głównie na eksperymentach ze szczurami i gołębiami. Skinner wyróżniał dwa rodzaje reakcji: wywołane, skojarzone z określonym bodźcem, i wytworzone, nie związane z możli­wym do rozpoznania bodźcem. Kiedy reakcja jest wywołana, mówimy o zachowa­niu reaktywnym, kiedy wytworzona – o sprawczym (instrumentalnym), czyli takim, którego nie tłumaczy żaden obserwowalny lub mierzalny bodziec. W warunkowa­niu instrumentalnym rola bodźca jest mniej sprecyzowana, jako że zachowania sprawczego nie da się połączyć z określonym bodźcem.

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !

PODZIAŁ WZMOCNIEŃ

Wzmocnienia dzielą się na pierwotne i wtórne (zgeneralizowane). Wzmocnie­nie pierwotne odnosi się do bodźca, który służy zaspokojeniu potrzeb wynikających z podstawowych popędów, takich jak głód, pragnienie, popęd płciowy (tego rodza­ju wzmocnienie występuje w warunkowaniu klasycznym). Wzmocnienie wtórne, istotne w przypadku ludzi, to pozyskanie aprobaty ze strony przyjaciół lub nauczy­cieli, otrzymanie pieniędzy lub szkolnych wyróżnień. Chociaż wzmocnienia wtórne nie dotyczą podstawowych popędów, można przekształcić je na pierwotne. Ze względu na wybór i zakres wtórnych wzmocnień Skinner mówi o nich jako o    wzmocnieniach zgeneralizowanych (można ich bowiem użyć do utrwalania roz­maitych reakcji, np. pochwała nauczyciela może podtrzymać przeróżne zachowania uczria – przyp.tłum.).

Witaj na blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących mediów i reklamy, ponieważ od wielu lat pracuję w tej branży, a jednocześnie jest ona moją pasją. Bloga prowadzę, żeby podzielić sie moja wiedza z szerszym gronem odbiorców. Mam nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczam będą dla Cibie przydatne. Pozdrawiam !